dortsair.com
  • P & P      Petanque & Plaisir 
                       Petanque & Pleasure
                       LOD   GANEY  AVIV  CLUB

dortsair.com

גיבוש קאדטים פ.ל.א.

שלושה ימי גיבוש, חימום, תרגילים, בריכה לקאדטנים שלנו...נוי...רון...דיאנה ושי
כל הכבוד להם על ההתמדה והביצועים
....נתחבר לשורשים בהגיבוש הבא?....ירושלים ונקבת חיזקיהוה