dortsair.com

LOD GANEY AVIV PETANQUE CLUB-מכבי פ.ל.א. פטאנק לאלופים לוד - גני אביב

dortsair.com

ALIFOU YEHIDIM GANEY AVIV 2019

 התמודדות של ילדים/ות  מתחילים /ות וחדשים מול "צעירי ותיקים "  של המועדון אתגרו את החבורה המקסימה של ילדי גני אביב...עוד יעלו ויצליחו

Share this page