dortsair.com

LOD GANEY AVIV PETANQUE CLUB-מכבי פ.ל.א. פטאנק לאלופים לוד - גני אביב

dortsair.com

תרגיל הרקטה לא פשוט ודורש מאמץ גדול יותר בהרמת הזרוע ודיוק

Share this page