dortsair.com
  • P & P      Petanque & Plaisir 
                       Petanque & Pleasure
                       LOD   GANEY  AVIV  CLUB

dortsair.com

ROSH HASHANA 4SEP


הרמת כוסית
שש שנים עברו מאז הקמת המועדון החברתי-חינוכי-ספורטיבי סביב ענף הפטאנק 

Share this page