dortsair.com
  • P & P      Petanque & Plaisir 
                       Petanque & Pleasure
                       LOD   GANEY  AVIV  CLUB

dortsair.com

PETANKEF 23 AUG 2021

על הבוקר הילדים הלכו להודות למנהל מכולת רוברט שתרם כמה ארטיקים לקייטנה ברוחב לב. הם נעמדו מול החנות  וצעקו לו...תודה רבה....ספסיבה..רוברט בעל לב  טוב לב ממש, יצא ונתן להם עוד גלידה...הרבה אנשים כאלה אין...כל הכבוד..ילם צריכים להכיר תודה לאנשים כאלה. חינוך בסיסי. מקצת תמונות היום

Share this page