Enjoy Petanque & Pleasure
1ST OPEN TIR VETERAN

1RST OPEN TIR VETERAN

.
נסיון ראשון לוטראנים באליפות צליפה מחוזית ופתוחה, לפי כל הפרמטרים. להלן התוצאות בטבלאה המצ"ב. תודה לאילנה ומילאנה, אביגיל,איתי,יובל ושלי שעזרו במזכירות ברישום ולקחו אחריות בנושא. כל הכבוד. לכל המשתתפים היה ברור שננסה להרים כפפה ראשונה עם כל המגבלות, קורונה וכ...בס"ה היה די מעניין. ותודה לרוני מיהוד על הסיוע בשיפוט שהיה בתולי ראשוני, ומתחשב בהערות השחקנים כולל תיקונים קלים. יופי ממשיכים עם דבש לדחוף קדימה את הליגה לוטראנים 

Share this page